Sörberge Intresseförening

STADGAR

 

 1 §. Föreningens grundläggande mål och uppgifter skall vara att utveckla      föreningen i god anda så att alla näringsidkare, föreningar, eller privatpersoner anser det meningsfullt att vara medlemmar

 

 2 §. Verksamhetens inriktning skall vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden, skall genom bred samverkan på alla nivåer främja utvecklingen på orten

Föreningen skall vara lyhörd för medlemmarnas intressen och bevaka och  tillvarataga dom synpunkter som framkommer under verksamhetsåret

 

 3 §. Medlemmar har en skyldighet att ta del av föreningens stadgar samt följa dom regler som gäller inom föreningsverksamheten

 

4 §. Medlemsavgiften skall betalas som en årsavgift. Årsmötet fastställer medlemsavgiften och stadgeändringar

 

Medlem som inte betalar avgift efter anfordran kommer att uteslutas. Medlem som missköter sitt  medlemskap skall skriftligen meddelas, samt delges en motivering till att medlemsskapet upphör. Medlemsskapet kan prövas av styrelsen.

 

 5 §. Årsmötet är föreningens/ medlemmarnas högst beslutande organ

 

5 § a) Styrelsen skall väljas av årsmötet

 

 6 §. Styrelsen beslutar om kostnader för marknadsstånd

 

 7 §. Medlemsmöten skall ingå som ett naturligt inslag i föreningen för att ta tillvara på medlemsintressen och utveckla samarbetet

 

 8 §. Valberedning och revisorer utses på årsmötet

 

9 §. Motioner och skrivelser skall inlämnas till föreningen vid tidpunkt som styrelsen fastställer                     

 

10 §. Senast 2 veckor före årsmöte skall föreningen skicka medlemmarna kallelse, revisions och verksamhetsberättelse

 

11 §. Föreningens ledning utgörs av styrelsen och arbetsutskottet. Arbetsutskottet kan behandla löpande ärenden och besluta i ärenden av brådskande karaktär

 

Styrelsen beslutar om vilka som skall ingå i olika arbetsutskott eller arbetsgrupper

 

12 §. Styrelsen har till uppgift att fördela upp olika ansvarsbitar/ områden för varje styrelsemedlem

 

13 §. Årsmöte skall hållas före Aprils utgång

 

14 §. Vid årsmöte har varje medlem en röst   

 

15 §.  Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig

 

 16 §.  Vid förändring av föreningsstadgar krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgar får ges av såväl medlem som styrelsen

 

 17 §.   För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till intresseförening med liknande syfte och mål.

 

18 §.   Styrelsen är beslutsför när minst fyra personer är närvarande vid en styrelse på sju personer.

Är valet på ordinarie styrelse fem personer är styrelsen beslutsför på tre personer.

Suppleanter skall vid varje styrelsemöte alltid kallas. Suppleant går automatiskt in som ledamot när någon ordinarie ledamot har förhinder.

 

19 §.   Valberedningen bör även inbjudas till några styrelsemöten under verksamhetsåret.       

 

20 §.   Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisorer finner det nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. 

Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna önskas behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.